سیم و کابل مغان

نزدیک به 7 سال است که تامین سیم و کابل برای بازار کابل و هرات از طریق شرکت سیم و کابل مغان انجام می شود.

 

سایت شرکت مغان