تبلیغات در بازار هدف

با توجه به اینکه تبلیغات جز جدایی ناپذیر زندگی روزمره هستند، شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم در جهت شناساندن موثر و آگاهی دهی محصولات هر فعال اقتصادی شمارا در این امر یاری میرساند. این تبلیغات در هر رسانه و مدیا مدنظر شما در کشور ایران و یا افغانستان صورت خواهد پذیرفت.

شما شایسته هوای تازه تجارت هستید…